Teamcoaching

lopen5Het resultaat van een verandering is belangrijk en een goed resultaat ontstaat alleen wanneer er een goed klimaat is waarin je kunt leren en ontwikkelen. In onze begeleiding en training is dit een belangrijk uitgangspunt. Ook moet je er direct in je werk iets mee kunnen. We sluiten aan op de huidige competenties van de medewerkers. Daarnaast helpen we ze om inzicht te krijgen in hun eigen leerstijl en gedrag én dat van anderen. Ze worden uitgedaagd om gedragsalternatieven te proberen en onbekende situaties aan te gaan. Hiermee ontwikkelen ze zichzelf en hun vaardigheden en worden effectiever in hun functie.

Hoe ziet een traject eruit?

Allereerst zal er samen met de opdrachtgever een intakegespek plaatsvinden om helder te krijgen waar er aan gewerkt moet gaan worden. De probleemstelling moet zo duidelijk mogelijk geformuleerd worden en er zal veel informatie worden gevraagd. Na dit gesprek hebben we reeds een indruk gevormd van het team. Voor ons is het erg belangrijk  om commitment te hebben vanuit de groep. Dit betekent concreet dat onze voorkeur is om met alle leden van het team wederom een intakegesprek te houden. Dit kan op individueel niveau maar ook met alle teamleden tegelijk. Door vooraf in gesprek te gaan met de teamleden ontstaat er afstemming over de doelen die we die dag willen bereiken. Door het op zo’n manier aan te pakken voorkomen we een heleboel “weerstand” op de teamdag zelf wat het resultaat van de teamdag enorm zal verhogen.

 • Zelfsturing; in stappen toewerken naar een zo groot mogelijke zelfregulering en daadkracht van het team
 • Verbeteren van de onderlinge communicatie, vertrouwen en loyaliteit.
 • Oplossen van een conflict of vertrouwenscrisis in het team of met de manager.
 • Omgaan met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen
 • Vertalen van de organisatievisie naar het dagelijks werk
 • Kwaliteiten en talenten van teamleden en team als geheel optimaal inzetten

Door fysiek afstand te nemen van het werk, ben je beter in staat het werk gevoelsmatig ‘los te laten’ en zaken te relativeren, om tot een objectief oordeel te komen. Bovendien is het dan ook veel makkelijker het reguliere werk letterlijk los te laten, waaroor er ongestoord gefocust kan worden.
Barrière opwerpen
Door te kiezen voor een afgelegen locatie, kun je voorkomen dat mensen al te makkelijk worden weggeroepen wegens dringende omstandigheden op het werk.
Betere prestaties
Een aangename omgeving kan bijdragen aan betere teamprestaties. Zo komen veel teams tot een gedegen advies of dijk van een strategie, door hun ideeën de vrije loop te laten in een huiskamerachtige ambiance. Liefst ondersteund door een goede verzorging van de inwendige mens.

Supervisie, intervisie of coaching; wat is het verschil?
Er bestaan verschillende begeleidingsvormen die mensen kunnen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Supervisie, intervisie en coaching zijn begrippen die iedereen wel kent. Maar wat houden ze nu precies in. De begrippen op een rij.
Supervisie
Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Bij supervisie ligt het accent op het leren ook voor volgende situaties.
Intervisie
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf  worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden. Binnen een intervisiegroep mag geen sprake zijn van hiërarchie.
Coaching
Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon of team door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concretesituaties en zich verder te ontwikkelen. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De gecoachte (team) bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, de leerdoelen. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd. Bij coaching ligt het accent op het functioneren.

De rol van de teamcoach is erop gericht het team te helpen om de belemmeringen te verminderen en een staat van een goede teamgeest te bereiken. Hierbij gebruiken wij de inzichten van het Gedragsmodel. Daarbij hanteren wij als teamcoach de volgende uitgangspunten:

 • we gaan zo diep als noodzakelijk
 • we blijven zo licht als mogelijk
 • we doen niets wat de groep zelf kan doen
Wil je de resultaten van je team vergroten? Met het Gedragsmodel zie je in één oogopslag waar winst valt te halen en waar de knelpunten zitten. Bovendien krijg je praktische aanwijzingen om de samenwerking en de communicatie van je team te verbeteren.

Wat is het?
Het Gedragsmodel brengt de verschillen gedragstypes naar boven die fricties binnen een team kunnen veroorzaken. De scan, die deelnemers aan de hand van een vragenlijst invullen, geeft heel snel een beeld van de knelpunten maar zeker ook de kwaliteiten van het team.

Wat levert het je op?
Het Gedragsmodel brengt aan de hand van kleuren die belemmeren duidelijk in beeld. Nadat de scan is ingevuld, ontvangt u een analyse van de resultaten. Desgewenst helpen wij met het interpreteren van de uitkomsten en met het opzetten van een passend teamactieplan.

Wanneer zet je het Gedragsmodel in?
De scan biedt toegevoegde waarde in teams die beter zouden kunnen presteren dan ze al doen. Vooral na een reorganisatie of fusie kan het Gedragsmodel ervoor zorgen dat de samenwerking en de communicatie snel verbeteren.

In PEP ligt het accent op inzicht in houding en gedrag met betrekking tot alle betrokken teamleden. PEP is gericht op verbetering van de interactie tussen de individuen binnen het team. PEP is er voor de communicatieve vaardigheden binnen het team te verbeteren. Groei en succes is verzekerd als je in de spiegel durft te kijken naar jouw eigen gedrag en jouw aandeel binnen het team. En als je bereid bent om te investeren in het positief beïnvloeden van dat gedrag.

PEP geeft de deelnemer een referentiekader voor alle vormen van communicatie voor zowel binnen als buiten het team. Door inzicht te krijgen in jezelf, zul je meer grip krijgen op jouw eigen gedrag en dat van de ander. Daardoor kun je doelgerichter, effectiever, klantvriendelijker en vooral met meer persoonlijke betrokkenheid werken.

De training helpt de deelnemers tevens te begrijpen hoe ieders taken een ondersteunende functie hebben bij de beslissingen en doelstellingen van anderen in de organisatie.

De training geeft direct rendement en werkt door. Vanaf de eerste bijeenkomst wordt het geleerde in praktijk gebracht en zal het effect ervan merkbaar zijn. Theorie en met name concrete praktijksituaties wisselen elkaar af.

Staat jullie team open voor een vernieuwde vorm van communiceren?

Dan biedt PEP de benodigde vaardigheden en inzichten om met meer plezier, voldoening en dus met meer effect de interactie met de ander aan te gaan. Het PEP-programma is uniek door de inzichtelijke aanpak. Jullie oefenen intensief om een doelgerichte en effectieve communicatie te bewerkstelligen.

We richten ons op de volgende doelstellingen:

 • Het signaleren en serieus nemen van probleemgedrag en probleemsituaties
 • Het geven en ontvangen van feedback vanuit een positieve houding.
 • Hoe om te gaan met gedrag dat uit balans is
 • Hoe jij jezelf positief kunt beïnvloeden
 • Dat je altijd meer mogelijkheden hebt dan je denkt
 • Dat er meer mogelijk is dan jij denkt
 • Dat je gedrag bewust kunt kiezen
 • Hoe gedrag dat in balans is, positief te houden.
 • Je krijgt inzicht in eigen en andermans gedrag en de gevolgen daarvan.
 • Je kunt op een positieve, constructieve manier omgaan met jezelf en anderen.
 • Jouw gevoel van eigenwaarde wordt versterkt en je zult merken dat dit ook jouw houding ten opzichte van anderen positief beïnvloedt.
 • Je beschikt over een persoonlijke en doelgerichte communicatiestijl waarmee je precies bereikt wat je wilt bereiken: effectieve communicatie, ook in moeilijke situaties.

De P.E.P. is een tweedaags trainingsprogramma hierbij zijn inbegrepen alle cursusmaterialen, locatiekosten, lunch, versnaperingen en dranken.

Groepsgrootte is 8-10 deelnemers.

P.E.P.P.-Persoonlijke Effectiviteit Presenteren en Profileren
Lichaamshouding, oogcontact, beweging, mimiek en stemgebruik zijn niet de eerste zaken waaraan je denkt als je een pittig gesprek of een presentatie voor de boeg hebt, iemand wilt overtuigen of onderhandelingen wilt voeren. En toch schuilt de effectiviteit van het communiceren met de anderen niet in je boodschap, maar vooral in de manier waarop je de boodschap brengt. Het gaat niet om “wat” maar om “hoe”. Wanneer je het “hoe” beter onder de knie hebt, presteer je beter en kun je jezelf effectiever profileren. Kortom je haalt meer succes uit je eigen handelen.

 • meer ontspannen en met meer overtuigingskracht jezelf profileren en presenteren
 • je zelfbewustzijn vergroten
 • dat er beter naar je geluisterd wordt
 • leren hoe je mensen positief kunt beïnvloeden zonder uitoefenen van macht
 • meer zelfvertrouwen uitstralen
 • boeiender leren spreken en beter contact leren maken met je publiek

In de intensieve, tweedaagse training P.E.P.P. ontdek je je persoonlijke stijl, vergroot je je impact en weet je anderen te inspireren. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en jouw manier van communiceren en presenteren. Daardoor krijg je er meer grip op én krijg je meer begrip voor het gedrag van anderen. Dat stelt je in staat het gedrag van anderen ook te beïnvloeden.

Tijdens de praktijkgerichte training oefen je veel voor de camera. Daardoor krijg je zicht op de indruk die je maakt op anderen in verschillende situaties: een vergadering, een 1 op 1 gesprek, een improvisatie etc. Zo leer je je optimaal voor te bereiden, je te verplaatsen in de ander, overeind te blijven bij weerstand, onderhandelen, overtuigen en omgaan met kritiek, irritaties en lastige of vijandige vragen. Weten waar je voor staat is daarbij essentieel.

Wij nodigen je uit om uit je “comfort zone” te stappen, je krachten te (h)erkennen en te gebruiken, je belemmerende overtuigingen aan te pakken en feedback te ervaren als onmisbaar element voor groei.

De P.E.P.P. is een tweedaags trainingsprogramma hierbij zijn inbegrepen alle cursusmaterialen, locatiekosten, lunch, versnaperingen en dranken.

Groepsgrootte is 3-4 deelnemers.

Op basis van open inschrijving. Data in overleg.

Allereerst vinden wij het heel belangrijk dat u zelf de regie in handen houdt. Er wordt niets gedaan wat u binnen uw organisatie niet zelf kunt realiseren. We onderzoeken eerst graag samen met u of het probleem waarvoor we worden ingeschakeld wel echt het probleem is. Zo ja, waar blijkt dat dan uit. We gaan dus eerst in gesprek en leggen alle kaarten open op tafel.

Het is belangrijk om zo concreet mogelijk vast te stellen waar de knelpunten vandaan komen. Daarom gaan wij ook graag met uw medewerkers in gesprek. Op deze manier krijgen we knelpunten nog helderder en creëren we draagvlak binnen uw organisatie en van uw medewerkers.

Aan de hand van al deze informatie zullen wij een op-maat programma voor uw schrijven waarbij wij rekening houden met de volgende vragen:

 • Hebben we voor alle knelpunten oplossingen gevonden die passen bij uw organisatie?
 • Maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring die er al is binnen de organisatie  bij het bedenken van oplossingen?
 • Hebben we echt goed nagedacht of de oplossingen het probleem bij de bron aanpakken?
 • Is de organisatie in staat met deze aanpak de problemen in de toekomst zelf te takelen?